امیرمحمد جعفری

توضیحات

کارشناس پرستاری.

کارشناس تخصصی زخم.

مدرس رسمی سازمان نظام پرستاری.

عضو انجمن مخترعین جهان

امیر محمد جعفری

مدیریت کلینیک ها

ارتباط مستقیم با مدیریت کلینیک ها

ارتباط مستقیم با مدیریت
کلینیک ها