پروانه کریان

توضیحات

سابقه بیش از ۲۰ سال سرپرستاری و سوپروایزری

 ۱۰ سال سابقه آموزش پزشکی

خانم پروانه کریان

مدیریت آموزشگاه علمی مهارتی

ارتباط مستقیم با مدیریت آموزشگاه علمی مهارتی

ارتباط مستقیم با مدیریت
آموزشگاه علمی مهارتی