محمد صادق باقری باغدشت

توضیحات

کارشناس اتاق عمل.

مدیر اندیشکده مردمی همت.

 دبیر قرارگاه نخبگان جوان سلامت.

دبیر قرارگاه بومی سازی و خودکفایی دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی.

مدیرعامل بنیاد شاهکار راهکار.

دبیر هسته ملی تخصصی اندیشکده همت دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

محمد صادق باقری باغدشت

مدیریت دپارتمان درمان

ارتباط مستقیم با مدیریت دپارتمان درمان

ارتباط مستقیم با مدیریت
دپارتمان درمان