محمد جوادی نژاد

توضیحات

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سمنان.

مدرس و مربی بالینی دانشگاه.

سابقه 10سال کار در بخش های مراقبت های ویژه و اتاق عمل.

جانشین سرپرستار.

مترجم کتاب رفرنس مراقبت های ویژه تلان ( فصل شوک و پیوند).

نویسنده اول و همکار در مقالات داخلی و خارجی.

ساخت اپلیکیشن محصول محور به عنوان موضوع پایان نامه.

شرکت در طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

ارائه مقاله در کنگره قلب و عروق تهران.

عضویت در کمیته ثبت اختراع.

منتور پژوهشی دوره های دیپلم پژوهی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 

پرستار نمونه دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۱۴۰۲

محمد جوادی نژاد

مدیریت دپارتمان آموزش

ارتباط مستقیم با مدیریت دپارتمان آموزش

ارتباط مستقیم با مدیریت
دپارتمان آموزش