سبحان حاتم نیا

توضیحات

کارشناس پرستاری.

 نفر سوم استارتاپ ویکند زخم و ترمیم بافت دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۴۰۲).

عضو انجمن بایومتریال و مهندسی بافت ایران.

محقق و پژوهشگر

سبحان حاتم نیا

مدیر علمی و فناوری

ارتباط مستقیم با مدیریت علم و فناوری

ارتباط مستقیم با مدیریت
علم و فناوری