امیر حسین ولی زاده و رامان لطفی

توضیحات

امیر حسین ولی زاده

کارشناس اتاق عمل مدیریت بخش هوم کر شرکت سلامت زندگی.

 مدیریت اجرایی شرکت سلامت زندگی ایمان

رامان لطفی

دارای مدرک Master of Business Administration از دانشگاه تهران.

دو سال سابقه مدیریت علمی شرکت سلامت زندگی ایمان

امیر حسین ولی زاده
رامان لطفی

مدیریت دپارتمان تجهیزات پزشکی

ارتباط مستقیم با مدیریت دپارتمان تجهیزات پزشکی

ارتباط مستقیم با مدیریت
دپارتمان تجهیزات پزشکی