مدیران ارشد

مدیریت لاین زیبایی پزشکی

مدیریت آموزشگاه علمی مهارتی

مدیریت لاین تغذیه

مدیریت واحد تولید محتوا